जिल्हा नियामक मंडळ

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
सुरज मांढरे
जिल्हाधिकारी /जिल्हा दंडाधिकारी
अध्यक्ष
---

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ. नरेश गिते
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
उप अध्यक्ष
---

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
एन जी आघाव
सहसंचालक/ उपसंचालक (कृषि)
सदस्य
9423080924

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ. संजय विसावे
सहसंचालक/ उपसंचालक (पशुसंवर्धन/मत्स्यव्यवसाय/रेशीम)
सदस्य
8275563504

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ. विठोबा कुसळकर
प्रतिनिधी प्रादेशिक संशोधन केंद्र
सदस्य
7588513426

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
रावसाहेब पाटील
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य
9403774654

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
पियुष पाठक
प्रतिनिधी जिल्हा अग्रणी बँक
सदस्य
7745034860

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
G. Y. Jadhav
प्रतिनिधी जिल्हा उधोग केंद्र
सदस्य
9422327796

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
जे. बी. जगताप
प्रतिनिधी कृषि पणन मंडळ
सदस्य
8698765975

10.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
Bhagwan G. Khairnar
प्रतिनिधी निविष्ठा पुरवठादार संस्था
सदस्य
9422247646

11.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
A B Uplenchwar
प्रतिनिधी निविष्ठा वितरक
सदस्य
8888842272

12.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्रीमती एस. व्ही. साळुंके
प्रतिनिधी मत्स्यव्यवसाय/रेशीम
सदस्य
9167105396

13.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
एस. एस. सोरते
जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी
सदस्य
9403496090

14.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ रत्नाकर एस अहिरे
जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी
सदस्य
9987177684

15.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
संजीव गोवर्धन पडवळ
प्रकल्प संचालक आत्मा
सदस्य सचिव
9422211941